tourterelle des bois (Streptopelia turtur) - turzhunell voutin