tourterelle turque (Streptopelia decaocto) - turzhunell durk